1. Informacje ogólne:
– Pływalnia jest obiektem należącym do Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie.
– Składa się z basenu o długości 12,5m, szerokości 8m i głębokości od 1 m do 1,2 m, natrysków, przebieralni.
– Pływalnia jest otwarta w godzinach funkcjonowania szkoły.
– Zajęcia na pły­walni mogą od­by­wać się tylko w obec­no­ści nauczycieli wychowania fizycznego, in­struk­to­rów pły­wa­nia lub ratownika.
– Zajęcia na pływalni odbywają się według ustalonego rozkładu zajęć, który znajduje się u Kierownika Gospodarczego szkoły lub u ratownika.
2. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do:
– No­sze­nia stroju ką­pie­lo­wego, czepka pływackiego oraz obu­wia zmiennego plażowego (klapki).
– Umycia całego ciała pod natryskiem oraz zdezynfekowania stóp przed wejściem do basenu.
– Za­cho­wa­nia po­rządku, czy­sto­ści, spo­koju, ci­szy i bez­względ­nego podporządko­wa­nia się niniejszemu regulaminowi oraz pole­ce­niom prowadzą­cego za­ję­cia lub ratownikowi.
– Bezzwłocznego informowania prowadzącego zajęcia lub ratownika o zaistniałych skaleczeniach, urazach, wypadku czy nieprawidłowościach związanych z basenem.
3. Na teren pływalni nie będą wpuszczane osoby:
– Których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób korzystających z pływalni.
– Z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry.
– Których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
– W stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
4. Zabrania się:
– Posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (kolczyki, bransoletki, zegarki).
– Skakania do wody.
– Spychania lub wrzucania innych uczestników do wody.
– Biegania po posadzce wokół basenu.
– Żucia gumy.
– Wnoszenia i spożywania napojów lub jedzenia.
– Wnoszenia opakowań szklanych lub puszek metalowych.
– Niszczenia urządzeń i sprzętu pływali oraz zaśmiecania terenu.
– Zanieczyszczania wody w basenie.
– Wchodzenia do wody w okularach korekcyjnych szklanych.
– Wchodzenia do wody bez obecności prowadzącego zajęcia lub ratownika.
5. Zajęcia grup
– Każda grupa lub opiekun grupy za­myka szat­nię na klucz.
– Za przed­mioty war­to­ściowe po­zo­sta­wione w szatni a nie od­dane na przechowa­nie nauczycielowi lub ratownikowi, szkoła nie po­nosi odpowiedzialności.
– Grupa musi zostać przeliczona przed i po zajęciach przez opiekuna grupy.
– Za stan bez­pie­czeń­stwa ćwi­czą­cych w ba­se­nie cał­ko­witą od­po­wie­dzial­ność po­nosi osoba prowadząca zajęcia, a w pomieszcze­niach pły­walni (szatnie etc.) za wła­ściwe za­cho­wa­nie od­po­wie­dzialny jest opie­kun grupy.
– Na pły­wal­nię wszy­scy uczest­nicy grupy wcho­dzą rów­no­cze­śnie, osoby które się spóź­nią nie będą wpusz­czane na zajęcia.
– Grupa bez pro­wa­dzą­cego za­ję­cia (nauczyciel, instruktor, opie­kun) nie będzie wpusz­czana na pływalnię.
6. Postanowienia końcowe
– Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez nadzoru w szatni a nie oddane do depozytu
– Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu
– Osoby naruszające porządek publiczny, zapis niniejszego regulaminu i nie stosujące się do zaleceń personelu, mogą zostać niezwłocznie usunięte z terenu pływalni
– Za zniszczone lub zagubione mienie szkoły, użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną w całości.
– Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio u ratownika lub u Kierownika Gospodarczego Szkoły
– W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie.