1. Pływalnia kryta jest obiektem należącym do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Szczecinie, ul. Orawska 1.
 2. Każda osoba korzystająca z pływalni jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Pływalnia kryta jest otwarta:
  w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 22:00,
  · w sobotę i niedzielę od godz. 9:30 do godz. 20:00.
 4. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, awaria, lub inne nieprzewidziane okoliczności).
 5. Z pływalni mogą korzystać
  grupy– osoby uczące się pływać pod opieką osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć od 5roku życia,
  · osoby indywidualne –osoby umiejące pływać od 5roku życia (dzieci w wieku 5-10 lat pod opieką osoby dorosłej lub opiekuna prawnego) i nie umiejące pływać od 5 roku życia pod opieką osoby uprawnionej do prowadzenia indywidualnej nauki pływania lub rodzica na jego odpowiedzialność.
 6. Ratownicy pełniący dyżur w pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 7. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników i personelu pływalni (włącznie z osobami prowadzącymi zajęcia z poszczególnymi grupami).
 8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych podobnie działających środków oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia, nie będą wpuszczane do pływalni.
 9. Przed wejściem na pływalnię należy obowiązkowo:
  a) zmienić obuwie zewnętrzne na klapki kąpielowe,
  b)pozostawić w szatni przy wejściu na obiekt sportowy ubranie wierzchnie oraz obuwie zewnętrzne (umieszczone w worku).
 10. Wejście na teren pływalni jest dozwolone za okazaniem ważnego biletu lub karty wstępu (karnetu).
 11. W niecce basenu może przebywać jednocześnie maksymalnie 45 osób.
 12. Na terenie pływalni obowiązuje noszenie zmiennych klapek, czystego stroju kąpielowego przylegającego do ciała dowolnego koloru oraz czepka kąpielowego (obowiązuje zakaz pływania w szortach).
 13. Każdą osobę przed wejściem do wody obowiązuje dokładne umycie się pod natryskiem.
 14. Osobom nie uczestniczącym w zajęciach grupowych i indywidualnych, przebywanie na terenie pływalni (trybunach) jest dozwolone jedynie w ustalonych dniach i godzinach za zgodą Kierownika obiektów sportowych.
 15. Grupowe zajęcia w pływalni oraz nauka i pływanie osób korzystających z pływalni indywidualnie mogą odbywać się tylko w obecności ratownika.
 16. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny.
 17. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób przebywających tam, a w szczególności zabrania się wchodzenia do wody bez zezwolenia, ­biegania na terenie pływalni,­ popychania lub wrzucania innych użytkowników do wody, ­wnoszenia i konsumpcji artykułów spożywczych na terenie całej pływalni (dotyczy również trybun i szatni), wnoszenia opakowań szklanych,­ palenia papierosów, picia napojów alkoholowych,­ wnoszenia i używania sprzętu do nurkowania (za wyjątkiem ABC), ­hałasowania, ­wprowadzania zwierząt, wnoszenia nadmuchiwanych materacy i zabawek (bez zgody Kierownika obiektów sportowych lub ratownika).
 18. Na terenie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.
 19. W czasie zawodów pływackich organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
 20. Za bezpieczeństwo osób pływających odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni, odpowiedzialny jest ratownik.
 21. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, grupy i osoby indywidualnie korzystające z pływalni powinni natychmiast opuścić nieckę basenu.
 22. Zajęcia grupowe (3 i więcej osób) w pływalni odbywają się według ustalonego przez Kierownika obiektów sportowych rozkładu zajęć.
 23. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę uprawnioną do prowadzenia zajęć w dniach i godzinach ustalonych przez kierownika obiektów sportowych.
 24. Prowadzący zajęcia grupowe są zobowiązani do zapoznania uczestników grup z niniejszym regulaminem.
 25. Prowadzący zajęcia grupowe zobowiązany jest przybyć przed rozpoczęciem zajęć, pobrać klucze od szatni i wejść razem z grupą. Prowadzący odpowiada materialnie za pobrane klucze.
 26. Wejścia na pływalnię udostępnia obsługa pływalni na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 27. Na teren pływalni wszyscy uczestnicy grup wchodzą jednocześnie razem z prowadzącym.
 28. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
 29. Osoby, spóźnione nie będą wpuszczane na zajęcia.
 30. Członkowie grup lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.
 31. Po zakończonych zajęciach grupy i osoby indywidualnie korzystające z pływalni powinny odłożyć w wyznaczone miejsca sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, koła ratunkowe i inne).
 32. Grupy i osoby indywidualnie korzystające z pływalni zobowiązane są do opuszczenia szatni maksymalnie po 15 minutach od zakończenia zajęć.
 33. Za zabezpieczenie mienia osób korzystających z pływalni odpowiadają prowadzący danej grupy (zamknięcie szatni, zabezpieczenie cennych przedmiotów itp.). Kierownictwo i obsługa szkoły nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
 34. Na godzinach ogólnodostępnych (bilety, karnety) upoważnionymi do prowadzenia indywidualnej (od 1 do 2 osób) nauki i doskonalenia pływania są jedynie trenerzy i instruktorzy nauki pływania mający zgodę Kierownictwa szkoły. Instruktor prowadzący zajęcia musi udokumentować fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadać uprawnienia do prowadzenia nauki pływania. Kierownik obiektów sportowych ustala dni i godziny na których możliwe jest prowadzenie nauki pływania. Indywidualna nauka pływania nie może utrudniać i przeszkadzać innym osobom w pływaniu rekreacyjnym. Warunkiem prowadzenia indywidualnej nauki pływania jest mała (do 25 osób) ilość osób pływających rekreacyjnie. Ratownik mimo zgody Kierownika może podjąć doraźną decyzję o niedopuszczeniu do w/w zajęć (np. z powodu dużej ilości osób pływających lub gdy nauka przeszkadza innym osobom korzystającym z basenu).
 35. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 36. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 37. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik obiektów sportowych.
 39. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania pływalni należy zgłaszać Kierownikowi obiektów sportowych.