1. Kursy pływania Centrum Pływania I LOVE SWIMMING organizowane przez firmę SPORT & FUN KRZYSZTOF GAWŁOWICZ z siedzibą Szczecinie, przy ul. Kopalnianej 22/6, prowadzone są na krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie i pływalni Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie.
2. Kursy nauki pływania organizowane są w semestrze zimowym i letnim roku szkolnego i obejmują po 15 jednostek lekcyjnych w każdym semestrze. Jednostka lekcyjna trwa 45 min.
3. Kurs opłacany jest z góry za cały semestr lub w dwóch ratach według wytycznych podanych na stronie oraz na umowie.

Wpłaty za kurs nauki pływania przyjmowane są w formie gotówki w wyznaczonych terminach, lub w formie przelewu na rachunek bankowy: mBank 07 1140 2004 0000 3902 7608 5658 Prosimy o opisanie przelewu: imię i  nazwisko uczestnika kursu.

4. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z kursu nauki pływania.
5. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu.
6. Ze względów organizacyjnych wpłaty gotówkowe przyjmujemy tylko w wyznaczonym terminie.
7. Rachunki wydajemy na Państwa żądanie do 7 dni od dnia dokonania wpłaty.

Każdy uczestnik kursu, a w przypadku dzieci małoletnich rodzic dziecka, ma obowiązek zapoznania się z regulaminem pływalni i regulaminem obiektu, z którego korzysta, obowiązującymi w Szkole Podstawowej i stosowania się do ich wskazań.

ORGANIZACJA KURSU
8. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest wykupienie karnetu na konkretny (określony) dzień i konkretną godzinę. Karnetu nie wolno odstępować. Karnet należy okazać przy wejściu na basen.
9. Wstęp na pływalnie posiadają osoby posiadające aktualny karnet, umyte pod natryskami, ubrane w strój kąpielowy i czepek pływacki.
10. Firma SPORT & FUN realizuje zajęcia nauki i doskonalenia pływania w grupach maksymalnie 12-osobowych.
11. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem kursu nauki pływania, ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu małoletniego uczestnika oświadczenie składa jego rodzic lub opiekun prawny.
12. Firma SPORT & FUN nie ubezpiecza uczestników zajęć nauki i doskonalenia pływania od następstw nieszczęśliwych wypadków.

NIEOBECNOŚCI
13. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Można odrobić jednostki zajęć w innych grupach i terminach w miarę wolnych miejsc.
14. Aby nieobecność mogła być odrobiona konieczne jest jej wcześniejsze zgłoszenie :
telefonicznie lub sms-em – pod numerem telefonu 794 923 143
e-mailowo pod adresem – kontakt@centrumplywania.szczecin.pl
zgłoszenia nieobecności powinny być dokonywane najpóźniej w dniu kursu.
15. Nieodrobione zajęcia nie przenoszą się na kolejną edycję, i nie mogą być odliczane z kwoty wynikającej z ceny kolejnego kursu.
16. Odrabianie zajęć dokonywane jest wyłącznie w trwającej edycji.
17. W trosce o komfort uczestników, jak również ze względów organizacyjnych nie będą uwzględniane nieobecności nie zgłaszane lub zgłaszane po terminie.

REZYGNACJA Z KURSU
18. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania Szkoła Pływania nie zwraca należności za niewykorzystane zajęcia.

UWAGI KOŃCOWE
19. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria urządzeń na basenie), Centrum Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie bądź przedłużyć kurs o taka samą ilość jednostek.
20. Firma SPORT & FUN zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin zajęć, zmian instruktora oraz zmian cennika zajęć z przyczyn od niej niezależnych.
21. Firma SPORT & FUN zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.
22. Firma SPORT & FUN gwarantuje możliwość kontynuacji zajęć na kursie następnym, tylko w przypadku dokonania wcześniejszej rezerwacji miejsca, najpóźniej w dniu ostatnich zajęć, na :
formularzu zgłoszenia otrzymanym na przedostatnich i ostatnich zajęciach kursu,
elektronicznym formularzu zgłoszenia, znajdującym się na stronie www.centrumplywania.szczecin.pl
23. Wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować do instruktorów prowadzących zajęcia, przed rozpoczęciem lub po zakończeniu każdego bloku zajęć, ewentualnie e-mailowo bądź telefonicznie na wskazany adres Centrum Pływania I LOVE SWIMMING.